Saturday, 28 April, 2012

DO READ THIS EVERYDAY IF POSSIBLE....TO UNDERSTAND BETTER I HAVE GIVEN THIS SHLOKA IN 3 LANGUAGES....THIS IS CALLED DWADASHA JYOTHIRLINGA STHOTHRAM...

சௌரஷ்ற்றே சொமநாதம் ச, ஸ்ரிஷைலே மல்லிகார்ஜுனம்,
 உஜ்ஜைன்யாம் மஹாகாலம், ஓம்கார மாமலேஷ்வரம்,
பரல்யாம் பைத்யனாதம் ச, ட்டாகின்யாம் பீமஷன்கரம்,
சேது பாந்தேது ராமேஷம்,நாகேஷம் தாருகாவனே,
வாரானச்யம் து விஷ்வேஷம்,த்ரயம்பகம் கௌதமி தடே,
ஹிமாலையே து கேதாரம், க்ஹுஷ்மேசம் ச ஷிவலையே,
ஏதானி ஜ்யோதிர்லிங்காணி சாயம் ப்ராதாஹ் பட்டேன்நரஹ,
சப்த ஜன்ம கிருதம் பாபம் ச்மரநென விநஷ்யதி.

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीसैले मल्लिकार्जुनं, उज्जैन्याम महाकालं ओमकारा ममलेश्वरम,
परल्याम बैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु भंधेतु रामेशं  नागेशं धारुकावने !
वारानस्याम तू विश्वेशं त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तू केदारं  घुश्मेशम च शिवालये,
एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पटेंन्नरह, सप्त जन्म कृतं पापं स्मरनेना विनश्यति !!
 
 
SOURASHTRE SOMANATHAM CHA SRISAILE MALLIKAARJUNAM 
UJJAYINYAAM MAHAAKAALAM OMKAARA MAMALESHWARAM,
PARALYAM BAIDYANATHAM CHA DAKINYAAM BHEEMASHANKARAM
SETHU BANDHETHU RAAMESHAM NAAGESHAM DHAARUKAAVANE,
VAARAANASYAAM THU VISHWESHAM THRYAMBAKAM GOUTHAMI THATE 
HIMALAYE THU KEDARAM GHUSHMESHAM CHA SHIVALAYE,
ETHANI JYOTHIRLINGAANI SAAYAM PRAATHAH PATTENNARAHA
SAPTHA JANMA KRUTHAM PAAPAM SMARANENA VINASHYATHI.

Sunday, 18 December, 2011

Indian Vedas are given so much of importance in the whole world...do read it to know more..

Hastinapur, the city of wisdom, in Argentina

R. Viswanathan

Hastinapur has a total area of twelve acres. Its population consists of a dozen Indian gods and an equal number of Argentine human beings. Some of the Indian gods reside in authentic temples filled with the scent of Indian agarbatties while others stay outdoor enjoying the fragrance of the flowers from the garden. Some are sitting or standing on the pedestals and others hang on the sides of walls and pillars. The gods who have their own temples include Ganesh, Krishna, Surya, Narayana and Siva. Since it is Hastinapur there is a temple for Pandavas too. Hastinapur is clearly a place fit for the gods ...who should be pleased with the cleanliness of the place, the serene surroundings and the green garden with Rosewood trees. The only noise comes from the hundreds of birds nesting in the trees. Then there is the soft music of the devotees who sing Bhajans. It is indeed a divine place which inspires sacred thoughts and holy spirit.
Bhaskar UmamaheswaranIndumati Vasudevan

You and Bhaskar Umamaheswaranread this article

Ganesh stands out in white against the greenery of the garden

The dozen Argentines who live there look after the gods and the place. During weekend, the human population increases to over one hundred. The Argentines do not go there seeking favours as many Indians do in Tirupathi. They go there for wisdom. This is whyHastinapur is called as the City of Wisdom (ciudad de la sabiduria). Saraswati, the Goddess of Learning blesses the students through the sculptures all around the compound. The Argentines learn philosophy, read in the library, practise yoga and meditation and sing Bhajans. On the other side of the fence, there are cows grazing and occasionally staring at the Indian gods. The cows are relaxed and free from fear because they know that they will not become food at the dining table inHastinapur, which is a vegetarian place. The inmates cook vegetarian food and share it with the children from poor families in the neighbourhood.

Hastinapur does not have any godmen seeking fame and fortune and flaunting wealthy followers. It is an instituition to pursue pure wisdom, peace and divinity. Neither in the city nor in the website names of those who run the place are given. The founders and directors of the Hastinapura Foundation do not seek publicity. They are humble but devoted people. They have their professions as company managers, engineers or professors. They volunteer their time and talents for the foundation.Nor isHastinapur the work of some overenthusiastic drum-beating Hare Krishna types or faith-lead Saibaba followers. Hastinapur respects all the religions and beliefs. Their ten temples include one for Buddha, one for Virgin Mary, one for the Greek god Demeter and another one called as the the Temple of All Faiths. Their library has books of all religions and schools of thought. Hastinapur seeks true wisdom, going beyond the boundaries of established religions. The City of Wisdom is not the ultimate destination. It does not prescribe wisdom doses. It simply helps people to seek, find and pursue their own path to wisdom. They give classes in yoga, meditation, philosophy, devotional singing and sacred drama. They organise workshops, seminars and retreats. They also provide community service. They celebrate festivals such as Ganesh Chathurthi and Baishaki. Their next project is to broadcast through radio. Hastinapur temples do not have priests or other middlemen between the gods and worshippers. There is no money collection, like in Tirupathi. Worshippers pray, recite mantras and sing devotional songs individually or in groups.

Hastinapur has a post graduate course in yoga which takes three years to complete. The classes are held in the weekends only. There are 2500 students studying yoga and philosophy in the Hastinapur centres. The students are being taught by 100 teachers on philosophy and 120 teachers on yoga.Many Argentines go to Hastinapur as a retreat from the hectic city of Buenos Aires which is just fifty kilometres away. They practise meditation in the quiet natural environment. They do yoga, read books from the library, discuss philosophy and join the singing of bhajans. Hastinapur is an authentic Ashram.

Hastinapur Foundation has published a number of books on Indian philosophy and translated Bhagwat Gita, Bhakti Sutras, Upanishads,Srimad Bhagwatam and Yoga Sutras. Their latest publication is Mahabharatha in Spanish. They have so far published three volumes and plan to do a total of twelve volumes in the coming years. Each volume is over 500 pages. The founder Alda Albrecht and other members of the Foundation have also written a number of books.

Hastinapura Foundation was established by Ada Albrecht in 1981. She introduced Indian philosophy and became a Guru for the Argentines seeking wisdom. She wrote a number of books such as ¨The Saints and teachings of India¨ and ¨The teachings of the monks from Himalayas¨. Gustavo Canzobre was one of her students, who is now the Director of the Hastinapur college of professors. He was seventeen years old when he became interested in Indian wisdom. During the Third Festival of India organised by the embassy in Buenos Aires in November 2010, he gave a talk on the temple architecture of South India. He has agreed to give a talk on Indian philosophy in the forthcoming Fourth Festival of India in December 2011. He is a manager in a local company for living and dedicates rest of his time to Hastinapura Foundation. He is knowledgeable about Indian vedas and upanishads and is going to India on his second visit in August this year.

Gustavo Canzobre at Hastinapur

The architectural and scuplting work of the Hastinapur complex has been done entirely by Argentines. The architects and sculptors have studied Indian temples and have done their work professionally and aesthetically. Even now they are constructing some more buildings with Indian sculptures and statues.

Lord Siva is sitting majestically in the large garden guarded by Ganesh on the four sides.

Hastinapura Foundation has sixteen centres in Buenos Aires and three more in the rest of Argentina. They have also established centres in Uruguay, Bolivia and Colombia. Information on the Foundation and its activities can be seen at their website.

Latin Americans are, of course, known for fun and fiesta. At the same time, there are thousands of Latin Americans who take Mahabharatha and Meditation more seriously than many Indians....


R. Viswanathan is the Ambassador of India to Argentina, Uruguay and Paraguay. This previously published article can be read at his blog (http://latinamericanaffairs.blogspot.com/)

Thursday, 16 December, 2010

Slokas from Bhagavadhgita

சதா சிவ சமாரம்பாம்
ஷங்கராச்சார்ய மத்யமாம்
அஸ்மதாச்சார்ய் பர்யந்தாம்
வந்தே குரு பரம்பராம்.

Sadhaa siva samaarambham
Shankaraacharya madhyamam
Asmadhaacharya paryantham
Vandhe guru paramparaam.பிரபன்ன பாரிஜாதாய தொத்ரவேத்ரைக பானயே
ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாம்ருததுஹே நமஹா.

Prapanna paarijaathaaya thothravethraika paanaye
Gnanamudhraya krishnaaya geethamruthadhuhe namaha.

SARASWATI

ஞானனந்த மயம் தேவம்
நிர்மல ஸ்படிகா க்ருதிம்
ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம்
ஹயகரிவம் உபாஸ்மஹே.

Gnanananda mayam devam
Nirmala spatikaa kruthim
Aadharam sarva vidyanaam
Hayagrivam upasmahe.


சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பவதுமே சதா.

Saraswathi namasthubhyam varadhe kaamaroopini
Vidyaarambham karishyaami siddhir bhavathume sadhaa.


ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீவித்யா காமசெவித
ஸ்ரீ ஷோடசாக்ஷரி வித்யா திரிகூட காமகொடிகா
தஷமுத்ரா சமாராத்யா திரிபுர ஸ்ரீவஷங்கரி
ஞானமுத்ரா ஞானகம்யா ஞானக்னேயஸ்வரூபிணி.

Athma-vidya maha-vidya srividya kaamasevitha
sri shodasakshari vidya thrikoota kaamakotika
dhashamudraa samaaradhyaa thripura sreevashankari
gnanamudraa gnanakamyaa gnanagneya-swaroopini.

VINAYAKA


கஜானனம்
பூத கனாதி சேவிதம்
கபித்த ஜம்பு பலசார பக்ஷிதம்
உமா சுதம் ஷோக வினாச
காரணம்
நமாமி விக்னேஷ்வர பாத பங்கஜம்.
Gajananam bhootha ganaadhi sevitham
Kabittha jambu palasaara bhakshitham
Uma sutham shokha vinaasha kaaranam
Namaami vigneshwara paadha pankajam.

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஷஷி வர்ணம் சதுர்புஜம்
பிரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்நோபஷாந்தஎத்.


Shuklam bharadharam vishnum shashi varnam chathurbujam
Prasanna vadhanam dhyayeth sarva vignopashanthayeth.


மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த சாமர கர்ண விளம்பித சூத்ர
வாமன ரூப மஹேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே.


Mooshika Vaahana modhaka hastha saamara karna vilambitha soothra
Vaamana roopa maheshwara puthra vigna vinayaka paadha namasthe.


வக்ரதுண்ட மஹாகாய சூர்ய கோடி சமப்ரபா நிர்விக்னம் குருமேதேவ சர்வ கார்யேஷு சர்வதா.

Vakrathunda mahaakaaya suryakoti samaprabhaa
Nirvignam kurumedeva sarva kaaryeshu sarvadhaa.


Wednesday, 20 January, 2010

Stuffed Brinjals..

Ingredients:

8-10 small rounded firm brinjals
3 medium onions very finely chopped
3 tbsp. roasted groundnuts powdered coarsely
3 tbsp. grated fresh coconut
1 tsp black or other garam masala
1 tsp each chilli powder, dhania powder
1 1/2 sugar
salt to taste
2-3 tbsp. oil
1/2 tsp each mustard and cumin seeds
1 tsp garlic-ginger paste or grated
1/4 cup curds

Method:

 1. Wash and the clean brinjals. Make 2 slits to form a cross. Leave the stalks intact. Drop them immediately into cold salt water.
 2. Mix the onions, coconut, all dry masalas, curds, ginger-garlic paste, well and make a smooth filling.
 3. Stuff some of this mixture into each slit of the brinjals.
 4. Heat oil in a heavy or non-stick pan, add the mustard, cumin seeds wait to splutter, slide in the brinjals slowly.
 5. Cover with remaining mixture.
 6. Add 2 cups water. Simmer on low, covered till done. Stir once or twice in between.
 7. Cook till brinjals are tender to touch.

Serve hot with wheat or jowar chappatis...

Garam Masala

Garam Masala

Cinnamon - 3" sticks
Cumin Seeds - 1/2 tbsp
Coriander Seeds - 1/2 tbsp
Black Pepper - 5-6
Bay Leaf - 1
Cloves - 4

Take all ingredients and mix.

Put ghee, add ingredients and roast on low flame till crisp and golden. It should give off a strong spicy aroma. Cool.

Pound to a coarse powder, either in a mortar and pestle or dry grind in a mixie.

Use as required.

Note: Use a heavy pan or griddle (tawa) for best roasting.

Monday, 23 March, 2009

THAI GREEN CURRY

An aromatic green curry made with paneer and an assortment of vegetables. The coconut milk enhances the Thai characteristics of this dish.

Coooking Time : 15 to 20 mins.
Preparation Time : 10 mins.
Serves 4.

Ingredients
2½ cups coconut milk
½ cup green peas
½ cup cauliflower florets
½ cup capsicum cubes
½ cup sliced baby corn
1 cup paneer (cottage cheese) cubes
1 teaspoon sugar
1 tablespoons oil
Salt to taste

For green curry paste
1 cup chopped coriander
1 tablespoon lemon juice
2 teaspoons cumin seeds (jeera)
1 tablespoon coriander (dhania) seeds
5 green chillies
¼ cup lemon grass leaves (hare chai ki patti)
¼ teaspoon dry ginger powder (soonth)

Other ingredients
Oil for deep-frying
Steamed rice to serve

For the green curry paste
1.Blend lemon grass leaves with ¼ cup of water. Strain, discard the lemon grass and keep the water aside.
2.Combine all the remaining ingredients and blend using the reserved lemon grass water. Keep aside.
How to proceed
1.Parboil the peas, cauliflower, capsicum and baby corn in salted hot water and keep aside.
2.Deep-fry the paneer in hot oil. Drain and keep aside.
3.Heat the oil in a wok, add the green curry paste and fry for 2 minutes. Add the coconut milk.
4.Add the vegetables, paneer, sugar and salt and simmer till the vegetables are tender.
5.Serve hot with steamed rice.

Wednesday, 28 November, 2007

Vegetable Cutlet

Ingredients:

Potatoes - 4 (big)
Onions - 2 (big)
Carrots - 4
Peas - 1/2 cup (if its fresh then soak it a night before)
Fine Bread crumbs (or) Rusk powder - 1 cup
Maida - 4 tsp
Salt - as required
Red Chilli Powder - 1 1/2 tsp
Garam Masala Powder - 1/2 tsp
Oil - for frying

Method:
 1. Peel and chop onions finely.
 2. Peel the Potatoes and pressure cook and mash them.
 3. Along with Potatoes , steam Peas on top container of pressure cooker.
 4. Allow it cool down.
 5. Grate Carrots.
 6. Heat oil in a deep pan and fry Onions till transparent.
 7. Add grated carrot and fry.
 8. Then add cooked peas and mashed potatoes. Fry in high flame till moisture is absorbed.
 9. Sprinkle salt, chilli powder, garam masala and mix well.
 10. Remove from fire and allow it to cool completely.
 11. Mix maida with just enough water to make smooth paste and also keep the rusk powder in a plate.
 12. Once the vegetables cool down, make small balls of them and dip them into the maida paste and immediately roll them on the rusk powder to coat well.
 13. Shape as you like into thin cutlets.
 14. Heat a Tawa and arrange few cutlets on top.
 15. Pour oil around and fry till brown on both sides by turning it once.
 16. Serve hot with Tomato Ketchup and Mint chutney.

Monday, 8 October, 2007

Puthur Brinjal Masala

Ingredients:


Brinjal - 1/4 kg